ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.นฐ.2 โทร. 034-331123, 793 ,ต่อ 110,034-228411