-กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อการติดต่อ

- เครื่องหมาย *สีแดงคือข้อมูลที่คุณต้องใส่

สมัครสมาชิก

คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ-นามสกุล :

*เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น

โรงเรียน: *
E-mail: *
เบอร์โทรศัพท์.: *

ชื่อผูืใช้งาน:

*ความยาว 4-16 ตัว เฉพาะตัวหนังสือภาษาอังกฤษ และตัวเลข

รหัสผ่าน: *ไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร ไม่มีช่องว่างหรือตัวอักษรพิเศษ
ยืนยันรหัสผ่าน: *

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทร 034-331123, 034-332429 ต่อ 114, 034-333215 โทรสาร034-332829

จัดทำโดย: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 034-331123, 793 ,ต่อ 110 034-228411